Náboženská obec
Církve československé husitské
ve Vysokém Mýtě
květen
2018

Ptám se vás, co by dělal Ježíš, kdyby žil v naší době? Opakoval by po kostelích ty formulky, jaké slyšíme po staletí, aby kostely ještě více pustly? Anebo by vyšel z kostelních zdí a mluvil by bezprostředně k lidem, tak, jak to dělal před dvěma tisíci lety? Jestliže církev vidí nebezpečí ve skutečnosti, že jsou opouštěny její zdi, aby se dospělo k lidem, které již dávno od sebe odehnala, pak nevím, pro koho církev vlastně je? Pro sebe samu?

Eugen Drewermannem v rozhovoru s Wojciechem Pieciakem / Tygodnik powszechny


Žalm 73
Pro Asafa.

Jak je Bůh dobrý k Izraeli,
k těm, kdo jsou čistého srdce!
Avšak moje nohy málem odbočily,
moje kroky téměř sešly z cesty ,
neboť jsem záviděl potřeštěncům,
když jsem viděl svévolné,
jak pokojně si žijí .
Smrt je do okovů ještě nesevřela,
jejich tělo kypí, nevědí,
co je to lidské plahočení,
nebývají postiženi jako jiní lidé.
Jejich náhrdelníkem je zpupnost,
násilnictví šatem, do něhož se halí.
Jejich oko vystupuje z tuku,
provaluje se smýšlení srdce.
Vysmívají se a mluví zlomyslně,
povýšenou řečí utiskují druhé.
Do úst nebesa si berou,
jazykem prosmýčí zemi.
A lid se za nimi hrne
lokat vodu plným douškem.
Říkávají: „Což se to Bůh dozví?
Cožpak to Nejvyšší pozná?“
Ano, to jsou svévolníci:
bez starostí věčně kupí jmění.
Tedy zbytečně jsem si uchoval
ryzí srdce
a dlaně omýval nevinností?
Každý den se na mě sypou rány,
každé ráno bývám trestán.
Kdybych řekl: „Budu mluvit
jako oni,“
věrolomně bych opustil
pokolení tvých synů.
Přemýšlel jsem,
jak se v tom všem vyznat,
nesnadné se mi to zdálo.
Teprv když jsem vstoupil
do svatyně Boží,
pochopil jsem, jaký vezmou konec.
Věru, stavíš je na kluzké cesty,
do zkázy je srazíš.
Jaký úděs náhle vzbudí,
hrůzou se obrátí vniveč,
zajdou jako sen po procitnutí;
Panovníku, pohrdneš jejich přeludem,
až je probudíš.
Když bylo mé srdce roztrpčené,
když se jitřilo mé ledví,
byl jsem tupec, nic jsem neznal,
jak dobytče jsem před tebou býval.
Já však chci být ustavičně s tebou,
uchopils mě za pravici,
povedeš mě podle svého rozhodnutí
a pak do slávy mě přijmeš.
Koho bych měl na nebesích?
A na zemi v nikom kromě tebe
nemám zalíbení.
Ač mé tělo i mé srdce chřadne,
Bůh bude navěky skála mého srdce
a můj podíl.
Hle, ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou.
Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost.
Mně však v Boží blízkosti je dobře,
v Panovníku Hospodinu mám své útočiště,
proto vyprávím o všech tvých činech.

SBOROVÝ A KULTURNÍ KALENDÁŘ

 • 2.5. pobožnost v Naději v 9.15
 • 3.5. pobožnost v Ledaxu v 10.30
 • 3.5. biblické čtené pro děti, fara v 17.30
 • 6.5. 5. neděle po Velikonocích
  Bohoslužba v Husově sboru v 9.00
  (Sk 10,44-48; 1J 5,1-6;
  J 15,9-17)
  RADA STARŠÍCH
 • 9.5. pobožnost v Naději v 9.15
 • 9.5. biblické čtené pro děti, fara v 17.30
 • 10.5. Nanebevstoupení Páně
  Pobožnost v Husově sboru
  v 17.00
 • 12.5. VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ
  Z POTŠTEJAN NA LITICI
  A ZPĚT
  Sraz na Potštejně u zámku
  v 10.00, cesta povede proti
  proudu řeky Orlice, pro děti
  je připravena hra o hledání pokladu
 • 13.5. 6. neděle po Velikonocích
  Bohoslužba v Husově sboru v 9.00,
  ve 14.00 v Dobříkově
  (Sk 1,15-17; 1j 5,9-13;
  J 17,6-19)
 • 15.5. Májová pobožnost v Husově sboru
  17.00, slouží s. Tereza Koselová
 • 16.5. pobožnost v Naději v 9.15
 • 18.5. FILMOVÝ KLUB
  v suterénu Husova sboru ve 20.00
  Soláris Andreje Taťkovského,
  od 18.30 film pro děti Coco (2017)
 • 19.5. DIECÉZNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
  V HRADCI KRÁLOVÉ
 • 20.5. BOŽÍ HOD SVATODUŠNÍ
  Bohoslužba v Husově sboru v 9.00,
  (Sk 2,1-11; Ř 8,22-27;
  J 16,4-16)
 • 20.5. ekumenická svatodušní bohoslužba v kostele sv. Martina v Zámrsku v 17.00
 • 23.5. pobožnost v Naději v 9.15
 • 23.5. pobožnost na LDN Žižkova v 13.30
 • 23.5. biblické čtení pro děti, fara v 17.30
 • 25.5. NOC KOSTELŮ
  společné zahájení v chrámu
  sv. Vavřince v 17.00
  HRA PRO DĚTI
  DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ
  PO ZTRACENÉM OBRAZU
  PETRA BRANDLA
  Husův sbor
  Kytarový recitál
  Markéty Vedralové
 • 27.5. Nejsvětější Trojice
  Bohoslužba v Husově sboru v 9.00,
  ve 14.00 v Dobříkově
  (Iz 6,1-8; Ř 8,12-18;
  J 3,1-17)
 • 29.5. přednáška doc. Pavla Hoška
  VÝZNAM PŘÍBĚHU
  V ŽIDOVSKÉ TRADICI
  Sál ZUŠ v 18.30
 • 30.5. pobožnost v Naději v 9.15
 • P O Z V Á N K A N A ČERVEN
 • 1.6. NOC S VYPRAVĚČEM
  vypravěč příběhů
  Martin Hak vypravuje na louce u Dobříkova
 • 5.6. přednáška
  BISKUPA VÁCLAVA MALÉHO
  Nové podněty
  v dokumentech papeže Františka
  místo konání bude doplněno
 • Sen o církvi 21. století z  pera Jana Konzala.
  "Tak za prvé bych byl rád, kdyby církev uvěřila, že je Pánova, že nepatří sobě, že jejím úkolem není starat se o sebe. Já myslím, že tomu moc nevěří. Za druhé bych byl rád, kdyby se jí podařilo uvěřit, že blahoslavenství nejsou prázdná slova, že Bůh má pro ně slabost. Za třetí toužím po tom, aby deklarovala, jak vypadá změna smýšlení. Lidé dnes dovedou převlékat kabát, ale změna smýšlení tak, jak to uměl apoštol Pavel, když se s brekem rozešel se svou minulostí, to se nedaří. Já mám obavu, že moje církev je strašně pyšná, strašně hrdá na to, že dobře věří. Za čtvrté, aby přestala zachraňovat svoji pozici ve světě. Církev totiž věnuje své pozici a pověsti spoustu sil a energie, a přitom na tom vůbec nezáleží. Za páté bych si přál, aby brala vážněji povolání být svátostí tohoto světa. My tady nejsme proto, abychom udělovali svátosti, ale abychom byli svátostí těm, kteří na naše svátosti kašlou. Protože lidé kašlou na naše rituály, potřebují se setkat s Bohem - ale nám se do toho nechce. Za šesté, aby se odhodlala být přístřeším i těm, kteří s ní nesouhlasí a které třeba nemá ráda. A za sedmé bych si přál, kdyby si konečně přestala namlouvat, že je matka církev. Ona ve skutečnosti miluje otcovsky, ne mateřsky. Matka totiž miluje bezpodmínečně, ale církev miluje podmínečně jako otcové. Ti říkají, když budeš dobrej, když se vyučíš a dotáheš to tam a tam, tak tě budu mít rád. Takovou "jistotu" lidé znají na tisíc způsobů, ale potřebují mít někoho, kdo je přijme, i když zkrachují. Přál bych si, aby církev přestala řečnit, že je matkou, a začala matkou skutečně být".


  Tolikrát jsem psal o olších
  a dneska je prvně vidím kvést
  Nepřestáváš mě Bože můj
  laskavě světem vést.

  A tuhle cestou do Vydří
  prvně jsem viděl
  květy dubů
  Tak laskavě mě Bože veď
  dokud se dívat budu

  Ivan M. Jirous

  2011  ©  CČSH Vysoké Mýto
  od NcQ