Aktuality

Přednáška prof. Jana Sokola
ve středu 8.11. 2017 od 18.00 v sále ZUŠ ve Vysokém Mýtě

9.11. biblická hodina, fara v 18.00 ŽIDOVSKÁ MODLITBA – ŽALMYu

12.11. 32. neděle v mezidobí
bohoslužba k 500. výročí reformace ve sboru Českobratrské církve evangelické v 9.00, ve 14.00 v Dobříkově

O Bohu neříkáme tolik, kolik je třeba, ale kolik je člověk schopen pochopit a kolik může naše slabost snést. Nevysvětlujeme, co je Bůh, ale protože toho o něm s přesností mnoho nevíme, pokorně vyznáváme, že ho neznáme dokonale. I vyznání naší nedokonalosti je velkým poznáním Boha.

Svatý Cyril Jeruzalémský

"Nebát se újmy, v tom je síla. Nepotvrzovat si svou životní hodnotu životním úspěchem, v tom je životní skromnost i hrdost. Nepřehlížeti měřítka, co je velké a malé, vážné a nepodstatné, v tom je životní pohled. Neomýliti se v těchto věcech, v tom je životní přímost. Na mně nezáleží. Záleží na tom, co bych měl jako člověk bráti vážně. Nezáleží na tom, jestli jsem to někam přivedl. Záleží na pravdách; ty trvají, i když jsem selhal. Nejsem z těch, kteří chtějí učiti životu, ale nedám si vzíti, abych o něm nepřemýšlel. Všechno mi praví, že život je třaba bráti vážně. Rozhodně není jen výhodnou příležitostí pro žádostivce a jeho zisky nejsou výhradně na straně aktiv."

Josef Čapek, Psáno do mraků

ADVENTNÍ POBOŽNOST V HUSOVĚ SBORU 12.12. OD 17.00 SLOUŽÍ Štěpán Klásek

80.VÝROČÍ OTEVŘENÍ HUSOVA SBORU VE VYSOKÉM MÝTĚ

Konečně ve svém !!!
Náboženská obec církce československé ve Vysokém Mýtě schází se dnes, aby účastna byla radostné chvíle, kdy otevře se brána Husova sboru, v němž hlásáno bude Slovo Boží v duchu národním a posilovati nás bude na dalších cestách životních."
Tak stojí psáno v památníku vydanému k slavnostnímu otevření Husova sboru CČS ve Vysokém Mýtě.Letos je tomu již 80 let, kdy byl 21. listopadu 1937 slavnostně otevřen Husův sbor ve Vysokém Mýtě. Předcházelo tomu mnoho úsilí, rozhodování i odvahy. První úvahy o stavbě vlastního sboru se objevují koncem dvacátých let. Na základě příslibu státní dotace se začali členové rady starších poohlížet po vhodném místě. V roce 1932 byl na návrh bratra Dvořáka založen stavební fond a ustanoven stavební odbor v čele s bratrem Čeňkem Schejbalem. Po dlouhém rozhodování podal stavební odbor v roce 1934 žádost městské radě o darování stavebního pozemku v Masarykových sadech. Předsedou stavebního odboru se v roce 1935 stal Josef Socha, který se společně s novým předsedou rady starších Štěpánem Hácem a novým duchovním správcem Aloisem Doleželem chopil energicky svěřeného úkolu. Z mnoha architektonických návrhů byl nakonec vybrán návrh městského stavitele Čeňka Tejmara, který svým provedením i cenou nejvíce vyhovoval stanoveným požadavkům. Zbývalo jen vybrat vhodného dodavatele. Po přezkoumání jednotlivých nabídek jednatelem stavebního odboru ing. Jindřichem Hainem byla jako nejvýhodnější vybrána První orlická stavebna, která 1. června 1937 začala s výkopem základů. Již 11. července mohl býti za účasti biskupa Stanislava Korduleho a okresního hejtmana Karla Žaluda položen základní kámen nového sboru. Je dnes až s podivem, že už 21. listopadu téhož roku za účasti široké veřejnosti a představitelů církve a města je nový sbor slavnostně otevřen. O půl deváté se účastníci průvodu sešli u českobratrské modlitebny odkud se po krátkém poděkování a společné modlitbě Otčenáš vydali přes Jungmanovy sady a náměstí Přemysla Otakara II. k Husovu sboru. U pomníku padlých třícátníků byly položeny věnce a uctěna památka. Před sborem byl bratr biskup Stanislav Kordule přivítán dětmi a bratr Josef Socha uvítal přítomné hosty. Úvodní projev pronesl bratr Karel Lejsek, po něm následovaly projevy hostí a slavnostní bohoslužba.Pravdivá byla tehdy úvodní sloka písně 99: "Kol oltáře lid se tísní". Slavnostních průvodů stejně jako věřících v kostele dnes ubylo, ale Husův sbor tu stojí dál a je stále živým místem setkávání lidí a domem modlitby. Domem jehož smyslem i symbolem jsou dlaně, vyjadřující potřebu blízkosti a sounáležitosti V roce 1937 byl předsedou rady starších Štěpán Hác, rolník ve Vysokém Mýtě, místopředsedou František Teplý, též rolník ve Vysokém Mýtě - Limperkách, tajemníkem Albín Dušánek, pokladníkem J. Vrátil, zapisovatelem K. Černý a členy rady: Josef Buriánek, Josef Kupsa, Jan Bonta a Václav Sedláček. Členové stavebního odboru: předseda Josef Socha, truhlář ve Vysokém Mýtě, místopředseda Karel Lejsek, soustružník, jednatelem ing. Jindřich Hain, Josef Řehák, Albín Dušánek, Štěpán Hác, František Vrátil, Jan Zajíček, Karel Šprojcar, František Dvořák, Antonín Pokorný, Václav Sedláček, Jan Štěnička, František Procházka, František Morávek, Antonín Hotmar a Antonín Tichý.BIBLICKÉ ČTENÍ PRO DĚTI
PODZIM A ZIMA 2017

REKONSTRUKCE SUTERÉNU HUSOVA SBORU

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SE USKUTEČNILO

15. ČERVNA 2016.


2013  ©  CČSH Vysoké Mýto
od NcQ